Algemene voorwaarden BelAkker
(CSA CourJette en FleurAkker)  

  
Geldig vanaf 01.01.2022 
  
Atelier Groot Eiland vzw / BelAkker  
Adres: Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel   
Tel: 02 511 72 10 
E-mail: belakker@ateliergrooteiland.be 

  
Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 
Met deze algemene voorwaarden wil BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker) de essentiële informatie meedelen over de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan een aankoop. Ze gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker) . Bij het aangaan van een abonnement, aanvaard je als klant deze algemene voorwaarden. 
Bij het aangaan van een abonnement met BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker) , heb je een account nodig op de website van onze online applicatie genaamd PLUK. 
Het online bevestigen van de algemene voorwaarden en het privacy beleid geldt als elektronische ondertekening ervan en heeft dezelfde juridische waarde als een handgeschreven handtekening. 
  
Artikel 2. Samenstelling jaarabonnement 
Het aanbod wordt door BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker)  samengesteld met groenten (CSA) of bloemen (Fleur Akker). De producten zijn seizoensgebonden en komen van eigen teelt.  
Kiezen voor een abonnement bij BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker) impliceert kiezen voor het basisidee: consumenten in verbinding brengen met de boer die hun voedsel of bloemen teelt, en een wederzijds engagement tot stand brengen. Bel Akker is immers volledig gericht op de rechtstreekse verkoop. 
Deze focus biedt ons enerzijds de kans om jullie verse en diverse karaktervolle groenten en/of bloemen te bieden. Anderzijds maakt het ons ook heel afhankelijk van het engagement van de klant om onze groenten en/of bloemen af te nemen. We willen dus overschotten en onverkochte groenten vermijden en voor onszelf een stabiel inkomen creëren.  
  
Artikel 3. Persoonlijk account 
Voor het aangaan van een overeenkomst met BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker), krijg je als klant een account op onze online applicatie PLUK. 
Alle persoonsgegevens die je op je persoonlijk account meedeelt, dienen actueel en juist te zijn. 
Na het aanmaken dit persoonlijk account, wordt je als klant verzocht de algemene voorwaarden te aanvaarden, om je account te finaliseren. 
In je persoonlijk account beheer je jouw: persoonsgegevens, abonnementen en betalingen. 
  
Artikel 4. Abonnement 
De term abonnement omvat de jaarlijkse toegang tot BelAkker (CSA CourJette en/of FleurAkker) en geeft je de mogelijkheid om volgens eigen verbruik te oogsten.  
De betaling van dit abonnement verloopt via het online platform PLUK, waarvan ook alle berichten en emails zullen vertrekken. 
   
Artikel 5. Oogsten 
Bij BelAkker, CSA CourJette, kan er geoogst worden van januari tot december. Bij BelAkker - CSA FleurAkker kan er geoogst worden van mei tot oktober. 
BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker)  voorziet wekelijks een lijst met te oogsten gewassen via de PLUK.  
Voor vragen kan je terecht bij BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker)  via belakker@ateliergrooteiland.be  
Als nieuwe klant meld je je bij je eerste oogst steeds aan via de website om kennis te maken. 
  
Artikel 6. Prijs en betaling 
De prijzen van zowel de abonnementen als de producten op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De actuele prijzen kan je steeds raadplegen op onze website www.grooteiland.be 
De betaling van de abonnementen gebeurt steeds via onze online applicatie PLUK. U ontvangt hiervoor steeds een email op het door u doorgegeven emailadres. 
Als BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker)  gedurende dertig dagen geen betaling van jou ontvangt, kan zij zonder jouw toestemming het abonnement stopzetten.  
Indien BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker)  de prijzen van de abonnement aanpast, word je hier ten minste 30 dagen op voorhand van op de hoogte gesteld, zodat je bij bezwaar de overeenkomst kan beëindigen. Indien je je abonnement niet beëindigt en dus verder gebruik maakt van de producten en de diensten van BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker) , aanvaard je de nieuwe prijzen.  
 
 Artikel 7. Duur van de overeenkomst en beëindiging 
De overeenkomst bij een abonnement is van bepaalde duur en loopt steeds van begin mei tot eind april. 
Je kan je abonnement enkel stopzetten op het einde van elke oogstjaar. Elk jaar wordt er opnieuw een goedkeuring van jouw verlenging gevraagd.  
  
Artikel 8. Klachtenbeleid 
BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker)  doet er alles aan om kwaliteitsvolle producten af te leveren, maar mocht je toch een klacht hebben vernemen we dit graag via telefoon op het nummer 02 511 72 10 of via mail op belakker@ateliergrooteiland.be We proberen dan een regeling te treffen waar je je in kan vinden. 
  
Artikel 9. Wettelijk herroepingsrecht 
Bij aankoop van niet snel bederfbare producten bij verkoop op afstand of verkoop buiten verkoopruimten heb je als consument het recht om beroep te doen op je herroepingsrecht, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, bijvoorbeeld groenten en bloemen. Onze abonnementen vallen bij regel niet onder dit herroepingsrecht.  
  
Artikel 10. Privacy 
Voor het beheer van abonnementen verwerkt BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker)  persoonsgegevens van klanten. Je stelt vertrouwen in BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker) , het is dan ook onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die je als klant verschaft. Om je te informeren aangaande wat er met deze gegevens gebeurt, hanteert BelAkker (CSA CourJette en FleurAkker)  een privacyverklaring. Deze kan geraadpleegd worden via de applicatie PLUK.